جناب آقای دکتر اسدی – سوپروایزر سازمان انتقال خون ایران

نرم افزار شرکت مهندسی تروند دانش یک سیستم مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی خوب میباشد که کاربری آسان داشته و از بانک اطلاعاتی قدرتمند MSSQL بهره میگیرد.