سرکار خانم مهندس صادقی – مدیر انفورماتیک مرکز تشخیصی مهدیه (اصفهان)

با توجه به پذیرش بالا و تعدد دستگاههای مرکز، که تماماً از طریق اتصال دوطرفه با نرم افزار تروند دانش فعال می باشند. ظرفیت نرم افزار خوب و پشتیبانی این شرکت مناسب میباشد.